Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra trái đất?

Tại sao Đức Chúa Trời tạo ra trái đất?

Ý định của Đức Chúa Trời đối với trái đất là gì? Có bao giờ trái đất trở thành địa đàng không?