Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tại sao Chúa Giê-su chết?

Tại sao Chúa Giê-su chết?

Kinh Thánh nhấn mạnh rằng cái chết của Chúa Giê-su rất quan trọng. Vậy, cái chết của ngài có ý nghĩa gì?