Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ai là tác giả của Kinh Thánh?

Ai là tác giả của Kinh Thánh?

Nếu do con người viết thì tại sao Kinh Thánh được gọi là “lời của Đức Chúa Trời”? (1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13). Làm thế nào Đức Chúa Trời truyền đạt ý tưởng cho con người?