Skip to content

Đa-vít tin cậy Đức Chúa Trời

Đa-vít tin cậy Đức Chúa Trời. Ngay cả khi đối mặt với những thử thách tưởng chừng quá sức mình, ông không bao giờ ngưng phụng sự Đức Chúa Trời. Hãy xem Đức Giê-hô-va ban phước thế nào cho lòng trung thành của Đa-vít và chúng ta cũng được ban thưởng ra sao nếu noi theo gương Đa-vít.