Skip to content

‘Hỡi Đức Giê-hô-va, tôi để lòng tin-cậy nơi ngài’

Hãy xem làm thế nào Ê-xê-chia vượt qua áp lực từ mọi phía để đưa ra những quyết định dựa trên đức tin và lòng trung thành. Điều đó đã làm gương cho cả vương quốc của ông và cho người thờ phượng Đức Giê-hô-va ngày nay.