Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Liệu có một chính phủ toàn cầu không?

Chính phủ toàn cầu sẽ hợp nhất dân cư từ mọi quốc gia như thế nào? Ê-sai 32:1, 17; 54:13

Hãy hình dung một chính phủ toàn cầu có thể mang lại lợi ích nào cho nhân loại. Ngày nay, nhiều người chịu đau khổ vì quá nghèo trong khi những người khác thì quá giàu. Tuy nhiên, một chính phủ thấu hiểu nhu cầu của người dân có thể đảm bảo mọi thứ họ cần. Theo bạn, liệu con người có thể thiết lập được một chính phủ như thế không?—Đọc Giê-rê-mi 10:23.

Suốt lịch sử, các chính phủ đã thất bại trong nhiều khía cạnh chăm sóc công dân, đặc biệt là người nghèo. Một số chính phủ thì tàn bạo (Truyền-đạo 4:1; 8:9). Nhưng Đức Chúa Trời Toàn Năng hứa sẽ ban một chính phủ thay thế tất cả các chính phủ khác. Đấng Cai Trị của chính phủ ấy sẽ thật sự quan tâm đến công dân.—Đọc Ê-sai 11:4; Đa-ni-ên 2:44.

Nước Trời sẽ thực hiện điều gì?

Đức Giê-hô-va đã chọn một Đấng Cai Trị lý tưởng là Con ngài, Chúa Giê-su (Lu-ca 1:31-33). Khi ở trên đất, Chúa Giê-su quan tâm đến việc giúp đỡ người khác. Khi làm Vua, ngài sẽ hợp nhất dân cư từ mọi quốc gia và giải thoát họ khỏi mọi đau khổ.—Đọc Thi-thiên 72:8, 12-14.

Có phải mọi người đều chấp nhận Chúa Giê-su là Đấng Cai Trị không? Không. Dù vậy, Đức Giê-hô-va vẫn kiên nhẫn (2 Phi-e-rơ 3:9). Ngài cho con người cơ hội để chấp nhận Chúa Giê-su là Đấng Cai Trị. Không lâu nữa, Chúa Giê-su sẽ loại bỏ người ác khỏi trái đất và thiết lập nền hòa bình, an ninh trên toàn cầu.—Đọc Mi-chê 4:3, 4.