Skip to content

Skip to table of contents

Kinh Thánh giải đáp

Kinh Thánh giải đáp

Có phải mọi tôn giáo đều tôn vinh Đức Chúa Trời?

Khi nghe tin tức thế giới, có lẽ bạn nhận thấy đôi khi người ta dùng tôn giáo để làm bình phong che đậy tội ác. Không phải mọi tôn giáo đều bắt nguồn từ Đức Chúa Trời (Ma-thi-ơ 7:15). Quả thật, nhiều người ngày nay đang bị lầm đường lạc lối.—Đọc 1 Giăng 5:19.

Tuy nhiên, Đức Chúa Trời để ý đến những người thành thật, yêu chuộng điều lành và chân lý (Giăng 4:23). Ngài đang mời những người như thế tìm hiểu sự thật trong Lời ngài là Kinh Thánh.—Đọc 1 Ti-mô-thê 2:3-5.

Làm thế nào bạn có thể nhận ra tôn giáo thật?

Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang hợp nhất người ta từ nhiều tôn giáo bằng cách giúp họ tìm hiểu sự thật và dạy họ yêu thương lẫn nhau (Mi-chê 4:2, 3). Do đó, bạn có thể nhận ra những người theo tôn giáo thật qua cách họ quan tâm lẫn nhau.—Đọc Giăng 13:35.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời đang hợp nhất mọi loại người qua sự thờ phượng thanh sạch.—Thi-thiên 133:1

Đức tin và lối sống của những người thờ phượng thật dựa trên Kinh Thánh (2 Ti-mô-thê 3:16). Họ cũng tôn vinh danh Đức Chúa Trời (Thi-thiên 83:18). Họ ủng hộ Nước Đức Chúa Trời, xem đó là hy vọng duy nhất của nhân loại (Đa-ni-ên 2:44). Đồng thời, họ noi gương Chúa Giê-su bằng cách “chiếu ánh sáng”, tức làm điều tốt cho mọi người (Ma-thi-ơ 5:16). Vì vậy, tín đồ đạo Đấng Ki-tô chân chính có thể được nhận biết qua việc họ đến từng nhà người ta để chia sẻ tin mừng về Nước Đức Chúa Trời.—Đọc Ma-thi-ơ 24:14; Công vụ 5:42; 20:20.