Skip to content

Skip to table of contents

Bạn có biết?

Bạn có biết?

Vào thời Chúa Giê-su, việc đóng góp tại đền thờ như thế nào?

Khu đặt các thùng đóng góp của đền thờ là ở Sân phụ nữ. Sách nói về đền thờ (The Temple—Its Ministry and Services) cho biết: “Xung quanh [khu đặt các thùng đóng góp] có những cây cột. Bên trong, sát tường có 13 thùng, hay ‘cây kèn’, để người ta đóng góp”.

Các thùng được gọi là cây kèn vì có miệng hẹp và đáy rộng. Trên mỗi thùng có ghi loại lễ vật. Số tiền này được dùng cho những việc cụ thể. Chúa Giê-su ở trong Sân phụ nữ khi ngài quan sát nhiều người, kể cả bà góa nghèo, bỏ tiền đóng góp.—Lu-ca 21:1, 2.

Hai thùng dành cho thuế đền thờ, một cho năm hiện tại và một cho năm trước. Theo thứ tự, thùng thứ 3 đến thứ 7 là tiền đóng góp ấn định cho chim cu gáy, chim bồ câu, củi, hương và lư bằng vàng. Sau khi đã đóng góp cho lễ vật chuộc tội, nếu còn dư tiền, một người sẽ bỏ số tiền ấy vào một trong những thùng khác. Thùng thứ 8 đựng tiền còn dư của tiền dành cho lễ vật chuộc tội. Thùng thứ 9 đến 12 đựng tiền còn dư từ lễ vật chuộc sự mắc lỗi, chim làm vật tế lễ, lễ vật của người Na-xi-rê và người phong cùi đã lành bệnh. Tiền đóng góp tình nguyện bỏ vào thùng thứ 13.

Một người viết Kinh Thánh tên Lu-ca có phải là sử gia đáng tin cậy?

Lu-ca viết sách Phúc âm mang tên ông và sách Công vụ các sứ đồ. Lu-ca nói rằng ông “đã tìm hiểu chính xác mọi việc từ lúc bắt đầu”, nhưng một số học giả nghi ngờ các sự kiện trong lời tường thuật của ông (Lu-ca 1:3). Vậy, ông đáng tin cậy đến mức nào?

Lu-ca đề cập đến các sự kiện lịch sử mà ngày nay đã được chứng thực là đúng. Chẳng hạn, trong ngôn ngữ nguyên thủy, ông dùng một số tước hiệu chính xác, ít người biết, để gọi các viên chức dân sự của chính quyền La Mã. Ngày nay, các tước hiệu ấy đã được dịch là các quan chức trong thành Tê-sa-lô-ni-ca; vài người trong ban tổ chức lễ hội ở Ê-phê-sô v.v. (Công vụ 16:20; 17:6; 19:31). Lu-ca đã gọi Hê-rốt An-ti-ba là vua chư hầu, và Sê-giút Phau-lút là quan tổng đốc của đảo Síp.—Công vụ 13:1, 7.

Việc Lu-ca dùng các tước hiệu chính xác là điều đáng chú ý vì khi tình trạng trong một khu vực thuộc La Mã thay đổi thì tước hiệu của người đứng đầu cũng thay đổi. Thế nên, học giả Kinh Thánh là Bruce Metzger nói: “Mỗi lần nói đến một tước hiệu trong sách Công vụ thì tước hiệu ấy luôn khớp với địa điểm và thời điểm lúc bấy giờ”. Học giả William Ramsay gọi Lu-ca là “sử gia xuất sắc”.