Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

HÃY ĐẾN GẦN ĐỨC CHÚA TRỜI

“Đấng ban thưởng cho những ai sốt sắng tìm kiếm ngài”

“Đấng ban thưởng cho những ai sốt sắng tìm kiếm ngài”

Giê-hô-va Đức Chúa Trời có xem trọng mọi nỗ lực của những người thờ phượng ngài hầu làm ngài vui lòng không? Có lẽ một số nói là không, cho rằng Đức Chúa Trời không quan tâm đến chúng ta. Nhưng quan niệm như thế là sai lầm vô cùng. Lời ngài, tức Kinh Thánh, đính chính những lời xuyên tạc này. Kinh Thánh đảm bảo rằng Đức Giê-hô-va quý trọng các nỗ lực của người trung thành thờ phượng ngài. Hãy xem những lời của sứ đồ Phao-lô nơi Hê-bơ-rơ 11:6.

Làm thế nào để Đức Giê-hô-va vui lòng? Phao-lô viết: “Không có đức tin thì chẳng thể nào làm vui lòng Đức Chúa Trời”. Hãy lưu ý, Phao-lô không nói rằng không có đức tin thì khó làm vui lòng Đức Chúa Trời. Thay vì thế, sứ đồ nói chẳng thể nào làm được điều đó. Nói cách khác, đức tin là yếu tố quan trọng để làm vui lòng Đức Chúa Trời.

Loại đức tin nào làm vui lòng Đức Giê-hô-va? Đức tin của chúng ta nơi Đức Chúa Trời phải bao hàm hai khía cạnh. Thứ nhất, chúng ta “phải tin rằng ngài hiện hữu”. Một bản dịch khác nói “phải tin Ngài có thật”. Làm sao mà chúng ta có thể làm vui lòng Đức Chúa Trời nếu nghi ngờ sự hiện hữu của ngài? Ngoài ra, đức tin chân thật bao hàm nhiều hơn thế nữa, vì ngay cả các ác thần cũng tin Đức Giê-hô-va hiện hữu (Gia-cơ 2:19). Việc tin chắc Đức Chúa Trời có thật nên thôi thúc chúng ta hành động, nghĩa là chứng tỏ đức tin qua lối sống làm vui lòng ngài.—Gia-cơ 2:20, 26.

Thứ hai, chúng ta “phải tin rằng” Đức Chúa Trời là “đấng ban thưởng”. Một người có đức tin thật thì hoàn toàn tin chắc là mọi nỗ lực hầu sống theo cách làm vui lòng Đức Chúa Trời sẽ không vô ích (1 Cô-rinh-tô 15:58). Làm sao chúng ta có thể làm vui lòng Đức Giê-hô-va nếu không biết chắc ngài có khả năng hoặc ước muốn ban thưởng chúng ta? (Gia-cơ 1:17; 1 Phi-e-rơ 5:7). Nếu một người kết luận là Đức Chúa Trời hẳn không quan tâm, không ân nghĩa và không khoan dung thì người ấy không biết Đức Chúa Trời được miêu tả trong Kinh Thánh.

Đức Giê-hô-va ban thưởng cho ai? Phao-lô nói: “Cho những ai sốt sắng tìm kiếm ngài”. Một tài liệu tham khảo cho các dịch giả Kinh Thánh lưu ý rằng từ Hy Lạp được dịch “sốt sắng tìm kiếm” không có nghĩa “tìm hiểu” nhưng hàm ý nỗ lực đến với Đức Chúa Trời để “thờ phượng”. Một tài liệu tham khảo khác giải thích rằng động từ Hy Lạp này nằm dưới dạng có hàm ý nỗ lực hết sức mình. Thật vậy, Đức Giê-hô-va ban thưởng cho những người mà đức tin thôi thúc họ thờ phượng ngài hết lòng và sốt sắng.—Ma-thi-ơ 22:37.

Làm sao chúng ta có thể làm vui lòng Đức Giê-hô-va nếu không biết chắc ngài có khả năng hoặc mong muốn ban thưởng chúng ta?

Đức Giê-hô-va ban thưởng cho những người trung thành thờ phượng ngài như thế nào? Ngài hứa, một phần thưởng vô giá trong tương lai để cho thấy lòng khoan dung và tình yêu thương bao la của ngài, đó là sự sống vĩnh cửu trong địa đàng (Khải huyền 21:3, 4). Ngay cả bây giờ, những ai sốt sắng tìm kiếm Đức Giê-hô-va cũng cảm nghiệm được ân phước dồi dào. Với sự hỗ trợ của thần khí Đức Chúa Trời và sự khôn ngoan trong Lời ngài, họ hưởng được đời sống thỏa nguyện.—Thi-thiên 144:15; Ma-thi-ơ 5:3.

Thật thế, Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời đầy ân nghĩa, đấng yêu mến những người trung thành thờ phượng ngài. Khi biết được điều này, bạn có muốn đến gần ngài nhiều hơn không? Nếu có, sao không tìm hiểu thêm về cách bạn có thể vun đắp và thể hiện loại đức tin mà bạn sẽ được Đức Giê-hô-va ban thưởng dồi dào?

Phần đọc Kinh Thánh trong tháng mười một

Tít 1-3; Phi-lê-môn 1-25; Hê-bơ-rơ 1-13Gia-cơ 1-5