Skip to content

Skip to table of contents

 HÃY ÐẾN GẦN ÐỨC CHÚA TRỜI

“Ðiều răn nào là quan trọng nhất?”

“Ðiều răn nào là quan trọng nhất?”

Ðức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta điều gì? Chúng ta có phải làm theo vô số điều luật không? Mừng thay, câu trả lời là không. Theo Con của Ðức Chúa Trời, Chúa Giê-su Ki-tô, điều Ðức Chúa Trời đòi hỏi chúng ta có thể đúc kết bằng hai từ.—Ðọc Mác 12:28-31.

Trước tiên, hãy xem Chúa Giê-su nói những lời này trong bối cảnh nào. Ngài đang dạy dỗ trong đền thờ vào ngày 11 tháng Ni-san, vài ngày trước khi bị giết. Kẻ thù cố gài bẫy ngài qua việc đặt những câu hỏi gây tranh cãi. Mỗi lần họ hỏi thì Chúa Giê-su khiến họ im lặng qua câu trả lời của ngài. Sau đó, người ta hỏi Chúa Giê-su: “Ðiều răn nào là quan trọng nhất?”.—Câu 28.

Ðây là một câu hỏi hóc búa. Một số người Do Thái tranh cãi rằng trong hơn 600 điều luật của Luật pháp Môi-se thì điều luật nào là quan trọng nhất. Số khác thì cho rằng tất cả các điều luật đều quan trọng, xem trọng điều luật này hơn điều luật khác là sai. Chúa Giê-su trả lời thế nào?

Chúa Giê-su đề cập đến hai điều răn. Thứ nhất, ngài nói: “Ngươi phải yêu thương Giê-hô-va Ðức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết mình, hết tâm trí và hết sức lực” (Câu 30; Phục-truyền Luật-lệ Ký 6:5). Trong Kinh Thánh, những từ “lòng”, “tâm trí, “mình” và “sức lực” bổ sung cho nhau để miêu tả toàn bộ con người. Nghĩa là: Yêu thương Ðức Giê-hô-va bao gồm toàn bộ con người, mọi khả năng và của cải. Một tài liệu tham khảo Kinh Thánh nhận xét như sau: “Ðức Chúa Trời xứng đáng được yêu thương một cách trọn vẹn”. Thế nên, nếu yêu thương Ðức Chúa Trời thì bạn sẽ cố hết sức để mỗi ngày sống theo cách làm ngài hài lòng.—1 Giăng 5:3.

Thứ hai, Chúa Giê-su nói: “Ngươi phải yêu người lân cận như chính mình” (Câu 31; Lê-vi Ký 19:18). Yêu thương Ðức Chúa Trời và yêu thương người lân cận luôn đi đôi với nhau. Yêu thương Ðức Chúa Trời thôi thúc chúng ta yêu thương người lân cận (1 Giăng 4:20, 21). Nếu yêu thương người lân cận như chính mình, chúng ta sẽ đối xử với họ theo cách chúng ta muốn họ đối xử với mình (Ma-thi-ơ 7:12). Qua đó, chúng ta cho thấy mình yêu thương Ðức Chúa Trời, đấng tạo ra chúng ta và người lân cận, theo hình ảnh của ngài.—Sáng-thế Ký 1:26.

Tất cả những gì Ðức Giê-hô-va đòi hỏi người thờ phượng có thể đúc kết bằng hai từ: yêu thương

Ðiều răn yêu thương Ðức Chúa Trời và người lân cận quan trọng thế nào? Chúa Giê-su nói: “Không có điều răn nào quan trọng hơn hai điều đó” (Câu 31). Trong một lời tường thuật khác, Chúa Giê-su nói tất cả điều răn khác đều dựa trên hai điều răn này.—Ma-thi-ơ 22:40.

Làm hài lòng Ðức Chúa Trời không phải là điều phức tạp. Tất cả những gì ngài đòi hỏi chúng ta có thể đúc kết bằng hai từ: yêu thương. Ðó luôn và mãi mãi là điều cốt yếu trong sự thờ phượng thật. Nhưng tình yêu thương không chỉ là lời nói hoặc cảm xúc mà được thể hiện qua hành động (1 Giăng 3:18). Sao không tìm hiểu để biết cách bạn có thể vun đắp và thể hiện tình yêu thương với Ðức Giê-hô-va, Ðức Chúa Trời “tình yêu thương”?—1 Giăng 4:8.

Phần đọc Kinh Thánh trong tháng ba

Mác 9-16Lu-ca 1-6