Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Học từ Lời Đức Chúa Trời

Đức Chúa Trời sẽ cung cấp một chính phủ trên toàn cầu?

Đức Chúa Trời sẽ cung cấp một chính phủ trên toàn cầu?

Bài này bàn đến những câu hỏi mà có lẽ bạn thắc mắc và cho biết bạn có thể tìm thấy câu trả lời ở đâu trong Kinh Thánh. Nhân Chứng Giê-hô-va rất vui lòng thảo luận câu trả lời với bạn.

1. Tại sao nhân loại cần một chính phủ trên toàn cầu?

Ngày nay, những vấn đề của nhân loại thường diễn ra trên bình diện toàn cầu. Tại vài nước, hầu hết người ta phải chịu cảnh nghèo nàn và áp bức. Trong những nước khác, nhiều người dường như sống rất dư dật. Thế thì, chỉ khi có một chính phủ trên toàn cầu thì tài nguyên trái đất mới được phân phối một cách công bằng.—Đọc Truyền-đạo 4:1; 8:9.

2. Ai đáng tin cậy để điều hành chính phủ trên toàn cầu?

Nhiều người không đồng tình với ý kiến cho rằng chỉ nên có một nhà lãnh đạo trên toàn thế giới, vì không người nào có thể làm tốt chức vụ này. Không ai có thể được mọi người tán thành. Ngoài ra, chẳng phải uy quyền thường làm cho một người tham nhũng hay sao? Việc nghĩ đến một nhà độc tài cai trị trên toàn thể nhân loại thật đáng sợ.—Đọc Châm-ngôn 29:2; Giê-rê-mi 10:23.

Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã chọn Con ngài là Chúa Giê-su để cai trị nhân loại mãi mãi (Lu-ca 1:32, 33). Chúa Giê-su đã từng sống trên đất. Trong thời gian đó, ngài đã chữa bệnh, dạy dỗ người nhu mì và dành thời gian cho các em nhỏ (Mác 1:40-42; 6:34; 10:13-16). Thế nên, Chúa Giê-su là Đấng Cai Trị lý tưởng.—Đọc Giăng 1:14.

3. Có thể có một chính phủ trên toàn cầu không?

Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm Con ngài để cai trị trái đất từ trời (Đa-ni-ên 7:13, 14). Nhà lãnh đạo loài người không cần có mặt tại mỗi thành phố mà mình nắm quyền. Tương tự thế, Chúa Giê-su không cần có mặt trên đất để lãnh đạo nhân loại.—Đọc Ma-thi-ơ 8:5-9, 13.

Liệu mọi người sẽ chấp nhận Chúa Giê-su làm Đấng Cai Trị không? Không. Chỉ những người yêu điều thiện sẽ chấp nhận ngài. Đức Giê-hô-va sẽ loại bỏ những người cự tuyệt Đấng Cai Trị công chính và yêu thương mà ngài bổ nhiệm.—Đọc Ma-thi-ơ 25:31-33, 46.

4. Đấng Cai Trị thế giới sẽ làm gì?

Như người chăn chiên (cừu) tập hợp bầy chiên, Chúa Giê-su đang thu nhóm những người nhu mì từ nhiều nước và dạy họ đường lối yêu thương của Đức Chúa Trời (Giăng 10:16; 13:34). Những người như thế sốt sắng ủng hộ Chúa Giê-su và vương quyền của ngài (Thi-thiên 72:8; Ma-thi-ơ 4:19, 20). Trên khắp đất, những thần dân trung thành của Chúa Giê-su hợp nhất loan báo rằng ngài đã trở thành vua.—Đọc Ma-thi-ơ 24:14.

Không lâu nữa, Chúa Giê-su sẽ dùng quyền lực để giúp nhân loại thoát khỏi những chính phủ tham nhũng. Ngài đã chọn một số môn đồ trung thành để đồng cai trị trái đất với ngài từ trên trời (Đa-ni-ên 2:44; 7:27). Nước của Chúa Giê-su sẽ làm cho thế gian đầy dẫy sự hiểu biết về Đức Giê-hô-va và Nước ấy sẽ khôi phục địa đàng đã mất từ buổi đầu của lịch sử nhân loại.—Đọc Ê-sai 11:3, 9; Ma-thi-ơ 19:28.