Skip to content

Skip to table of contents

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Có bằng chứng nào cho thấy thành cổ Giê-ri-cô từng bị chinh phục trong thời gian ngắn?

Theo sách Giô-suê 6:10-15, 20, mỗi ngày đạo binh Y-sơ-ra-ên đi quanh thành Giê-ri-cô một vòng và họ làm thế trong sáu ngày. Vào ngày thứ bảy, họ đi xung quanh thành bảy lần và Đức Chúa Trời đã làm cho những tường thành kiên cố của Giê-ri-cô đổ sập. Nhờ đó, dân Y-sơ-ra-ên vào được và chiếm lấy thành. Có bằng chứng khảo cổ nào xác nhận cuộc vây hãm thành Giê-ri-cô diễn ra trong thời gian ngắn đúng như Kinh Thánh nói không?

Vào thời xưa, để chinh phục một thành kiên cố thì những người tấn công thường phải bao vây. Bất kể cuộc bao vây kéo dài bao lâu, sau khi thành công thì phe thắng trận sẽ chiếm đoạt tài sản của thành đó, bao gồm mọi lương thực còn sót lại. Tuy nhiên, các nhà khảo cổ đã tìm thấy lượng lớn lương thực dự trữ trong tàn tích của Giê-ri-cô. Liên quan đến điều này, một tạp chí khảo cổ về Kinh Thánh (Biblical Archaeology Review) cho biết: “Ngoài đồ gốm thì ngũ cốc là thứ có nhiều nhất trong tàn tích của thành... Điều này là độc nhất trong lịch sử của ngành khảo cổ ở vùng Palestine. Có lẽ một hoặc hai cái bình ngũ cốc thì có thể tìm thấy, nhưng việc tìm được một lượng ngũ cốc lớn như thế là điều ngoại lệ”.

Theo lời tường thuật trong Kinh Thánh, dân Y-sơ-ra-ên có lý do chính đáng để không chiếm đoạt ngũ cốc của thành Giê-ri-cô. Đức Giê-hô-va ra lệnh cho họ không được phép làm điều đó (Giô-suê 6:17, 18). Dân Y-sơ-ra-ên tấn công vào mùa xuân, ngay sau mùa gặt khi nguồn lương thực dự trữ còn dồi dào (Giô-suê 3:15-17; 5:10). Việc thành Giê-ri-cô còn nhiều ngũ cốc như thế cho thấy cuộc vây hãm của dân Y-sơ-ra-ên diễn ra trong thời gian ngắn, đúng như Kinh Thánh miêu tả.