Skip to content

Skip to table of contents

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Gót ở đất Ma-gót được đề cập trong sách Ê-xê-chi-ên là ai?

Nhiều năm qua, ấn phẩm của chúng ta giải thích rằng Gót ở đất Ma-gót ám chỉ đến Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt sau khi hắn bị đuổi khỏi trời. Cách giải thích này dựa trên sự kiện được đề cập nơi sách Khải huyền, đó là Sa-tan Kẻ Quỷ Quyệt sẽ dẫn đầu cuộc tấn công trên toàn cầu nhắm vào dân của Đức Chúa Trời (Khải 12:1-17). Vì thế, chúng ta từng nghĩ rằng Gót hẳn là một tên khác mang nghĩa tiên tri của Sa-tan.

Tuy nhiên, cách giải thích này nêu lên một số câu hỏi quan trọng. Tại sao? Hãy xem xét điều này: Khi đề cập đến thời điểm Gót bị đánh bại, Đức Giê-hô-va nói về Gót: “Ta sẽ phó ngươi cho mọi loài chim ăn thịt, và cho loài thú đồng nuốt đi” (Ê-xê 39:4). Rồi Đức Giê-hô-va phán thêm: “Sẽ xảy ra trong ngày đó, ta sẽ cho Gót một chỗ chôn tại Y-sơ-ra-ên... Ấy tại đó người ta sẽ chôn Gót và cả đoàn dân nó” (Ê-xê 39:11). Nhưng làm sao một tạo vật thần linh lại bị ‘loài chim ăn thịt, và loài thú đồng nuốt đi’? Làm sao Sa-tan lại có “một chỗ chôn” trên đất? Kinh Thánh cho thấy rõ là hắn sẽ bị quăng xuống vực sâu trong 1.000 năm chứ không bị ăn hay bị chôn.—Khải 20:1, 2.

Chúng ta được biết rằng khi mãn hạn 1.000 năm, Sa-tan sẽ được thả ra khỏi vực sâu, và “hắn sẽ đi lừa dối những nước ở bốn góc của trái đất, tức Gót và Ma-gót, để quy tụ họ lại nhằm chuẩn bị cho chiến tranh” (Khải 20:8). Nhưng làm sao Sa-tan lại lừa dối Gót nếu hắn chính là Gót? Vì vậy, “Gót” được nói đến trong lời tiên tri của Ê-xê-chi-ên hoặc sách Khải huyền không ám chỉ đến Sa-tan.

Vậy ai là Gót ở đất Ma-gót? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần xem xét Kinh Thánh để biết ai sẽ tấn công dân Đức Chúa Trời. Kinh Thánh không chỉ nói về cuộc tấn công của “Gót ở đất Ma-gót”, nhưng cũng nói đến cuộc tấn công của “vua phương bắc” và cuộc tấn công của “các vua trên đất” (Ê-xê 38:2, NW; 38:10-13; Đa 11:40, 44, 45; Khải 17:14; 19:19). Phải chăng đó là những cuộc tấn công khác nhau? Không hẳn. Dường như Kinh Thánh dùng nhiều tên khác nhau để ám chỉ cùng một cuộc tấn công. Tại sao chúng ta có thể kết luận như thế? Vì Kinh Thánh cho biết rằng tất cả các nước trên đất sẽ tham gia vào cuộc tấn công cuối cùng này, và điều đó sẽ  châm ngòi cho cuộc chiến Ha-ma-ghê-đôn.—Khải 16:14, 16.

Khi chúng ta so sánh tất cả các câu Kinh Thánh trên liên quan đến cuộc tấn công cuối cùng vào dân của Đức Chúa Trời, rõ ràng Gót ở đất Ma-gót không nói đến Sa-tan, mà nói đến một liên minh các nước. Có phải “vua phương bắc” sẽ dẫn đầu liên minh này không? Chúng ta không biết chắc. Nhưng cách hiểu này dường như phù hợp với những gì Đức Giê-hô-va nói về Gót: “Bấy giờ ngươi sẽ đến từ nơi ngươi, từ phương cực-bắc, ngươi và nhiều dân ở với ngươi, hết thảy đều cỡi ngựa, người đông nhiều hiệp nên một đạo-binh mạnh”.—Ê-xê 38:6, 15.

Người sống cùng thời với Ê-xê-chi-ên là nhà tiên tri Đa-ni-ên nói tương tự về vua phương bắc: “Những tin-tức từ phương đông và phương bắc sẽ đến làm cho người bối-rối; người sẽ giận lắm mà đi ra để tàn-phá và hủy-diệt nhiều người. Người sẽ đặt các trại của cung mình ở khoảng giữa biển cùng núi vinh-hiển và thánh. Song người sẽ đến sự cuối-cùng mình, và chẳng có ai đến giúp-đỡ người cả” (Đa 11:44, 45). Rõ ràng, các biến cố này tương tự với những gì sách Ê-xê-chi-ên nói về những việc Gót sẽ làm.—Ê-xê 38:8-12, 16.

Điều gì sẽ xảy ra sau cuộc tấn công cuối cùng này? Đa-ni-ên cho biết: “Trong kỳ đó, Mi-ca-ên [Chúa Giê-su Ki-tô], quan-trưởng lớn, là đấng đứng [từ năm 1914] thay mặt con-cái dân ngươi sẽ chỗi dậy [tại Ha-ma-ghê-đôn]. Lúc đó sẽ có tai-nạn [hoạn nạn lớn], đến nỗi từ khi mới có nước đến kỳ đó cũng chẳng có như vậy bao giờ. Bấy giờ, trong vòng dân-sự ngươi, kẻ nào được ghi trong quyển sách kia thì sẽ được cứu” (Đa 12:1). Hành động này của Chúa Giê-su, đấng đại diện cho Đức Chúa Trời, cũng được miêu tả nơi Khải huyền 19:11-21.

Nhưng “Gót và Ma-gót” được nói đến nơi Khải huyền 20:8 là ai? Trong lần thử thách cuối cùng vào cuối 1.000 năm, những kẻ phản nghịch Đức Giê-hô-va sẽ có thái độ căm thù giống như “Gót ở đất Ma-gót”, tức các nước trước kia đã tấn công dân Đức Chúa Trời vào cuối hoạn nạn lớn. Hai nhóm này sẽ có kết cuộc giống nhau, đó là bị hủy diệt vĩnh viễn! (Khải 19:20, 21; 20:9). Vậy dường như hợp lý để gọi tất cả những kẻ phản nghịch vào cuối Một Ngàn Năm là “Gót và Ma-gót”.

Là những người siêng năng nghiên cứu Lời Đức Chúa Trời, chúng ta háo hức chờ đợi xem ai sẽ đóng vai trò là “vua phương bắc” trong tương lai gần đây. Nhưng dù ai dẫn đầu liên minh các nước đi nữa, chúng ta có thể biết chắc hai điều: (1) Gót ở đất Ma-gót cùng đạo binh của hắn sẽ bị đánh bại và hủy diệt; (2) Vua đang trị vì là Chúa Giê-su Ki-tô sẽ giải cứu dân của Đức Chúa Trời và dẫn họ vào thế giới mới, nơi có hòa bình và an ninh thật sự.—Khải 7:14-17.