Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Bạn muốn hiểu Kinh Thánh không?

Bạn muốn hiểu Kinh Thánh không?

Bạn không cần

  • Có học vấn cao

  • Có tiền

  • Tin một cách mù quáng

Bạn cần

  • Dùng “lý trí”.—Rô-ma 12:1

  • Có thái độ khiêm nhường

Bạn có thể sẽ ngạc nhiên khi biết một số điều Kinh Thánh dạy.