THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 9 năm 2023

Số này có các bài học cho ngày 6 tháng 11–ngày 10 tháng 12 năm 2023.

BÀI HỌC 37

Hãy nương cậy nơi Đức Giê-hô-va, như Sam-sôn

Học vào tuần lễ ngày 6-12 tháng 11 năm 2023.

BÀI HỌC 38

Hỡi các bạn trẻ, cuộc đời bạn sẽ ra sao?

Học vào tuần lễ ngày 13-19 tháng 11 năm 2023.

BÀI HỌC 39

Hãy để tính mềm mại trở thành thế mạnh của anh chị

Học vào tuần lễ ngày 20-26 tháng 11 năm 2023.

BÀI HỌC 40

Anh chị có thể kiên trì như Phi-e-rơ

Học vào tuần lễ ngày 27 tháng 11–​ngày 3 tháng 12 năm 2023.

BÀI HỌC 41

Những bài học từ hai lá thư của Phi-e-rơ

Học vào tuần lễ ngày 4-10 tháng 12 năm 2023.