THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 9 năm 2019

Số này có các bài học cho ngày 28 tháng 10–ngày 1 tháng 12 năm 2019.

Đức Giê-hô-va quý trọng các tôi tớ khiêm nhường

Một trong những đức tính quan trọng nhất mà chúng ta cần vun trồng là sự khiêm nhường. Hoàn cảnh thay đổi có thể thử thách lòng khiêm nhường như thế nào?

Ha-ma-ghê-đôn—Cuộc chiến được trông đợi!

Những biến cố chính nào dẫn đến Ha-ma-ghê-đôn? Làm thế nào để giữ lòng trung thành khi càng đến gần thời điểm kết thúc?

Hãy sẵn sàng vâng phục Đức Giê-hô-va

Các trưởng lão, bậc cha mẹ có thể học từ gương của quan tổng đốc Nê-hê-mi, vua Đa-vít và Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-su.

“Hãy đến với tôi,... tôi sẽ cho anh em được lại sức”

Chấp nhận lời mời của Chúa Giê-su bao hàm những gì? Chúng ta sẽ tiếp tục được lại sức dưới ách của ngài nếu làm ba điều.

‘Kìa, một đám đông lớn’

Trong khải tượng mang tính tiên tri của Giăng, Đức Giê-hô-va giúp dân ngài nhận diện đám đông lớn, số lượng và sự đa dạng của đám đông sẽ sống sót qua hoạn nạn lớn và sống đời đời trên đất.