THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 7 năm 2023

Số này có các bài học cho ngày 11 tháng 9–ngày 8 tháng 10 năm 2023.

BÀI HỌC 29

Anh chị đã sẵn sàng cho hoạn nạn lớn chưa?

Học vào tuần lễ ngày 11-17 tháng 9 năm 2023.

BÀI HỌC 30

Hãy tiếp tục củng cố tình yêu thương của anh chị

Học vào tuần lễ ngày 18-24 tháng 9 năm 2023.

BÀI HỌC 31

“Hãy kiên định, không lay chuyển”

Học vào tuần lễ ngày 25 tháng 9–ngày 1 tháng 10 năm 2023.

BÀI HỌC 32

Hãy noi theo tính phải lẽ của Đức Giê-hô-va

Học vào tuần lễ ngày 2-8 tháng 10 năm 2023.

KINH NGHIỆM

Quan tâm đến người khác mang lại lợi ích lâu dài

Kinh nghiệm: Anh Russell Reid

Bạn có biết?

Làm thế nào gạch được tìm thấy ở Ba-by-lôn xưa và phương pháp làm gạch vào thời đó cho thấy Kinh Thánh chính xác?