Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Độc giả thắc mắc

Độc giả thắc mắc

Kinh Thánh tiết lộ điều gì về khả năng báo trước tương lai của Đức Giê-hô-va?

Kinh Thánh cho biết rõ Đức Giê-hô-va có thể báo trước về tương lai (Ê-sai 45:21). Sách này không giải thích mọi chi tiết về cách thức hoặc thời điểm ngài làm thế, hay thậm chí về mức độ ngài chọn biết trước. Vì vậy, chúng ta không thể biết hết mọi điều về khả năng báo trước tương lai của ngài. Nhưng có một số điều mà chúng ta biết.

Đức Giê-hô-va không có giới hạn ngoại trừ những giới hạn ngài tự đặt ra cho mình. Là đấng khôn ngoan tột bậc, ngài có thể báo trước về bất cứ điều gì (Rô 11:33). Nhưng vì có khả năng tự chủ một cách hoàn hảo, ngài cũng có thể chọn không biết trước một điều gì đó sẽ xảy ra.—So sánh Ê-sai 42:14.

Đức Giê-hô-va khiến cho ý định của ngài được thực hiện. Điều này liên quan thế nào đến khả năng báo trước về tương lai của ngài? Ê-sai 46:10 cho biết: “Từ ban đầu, ta báo trước kết cuộc; từ rất lâu, ta báo việc chưa làm. Ta phán: ‘Quyết định ta sẽ vững bền, ta sẽ làm mọi điều ta muốn’”.

Vậy, một lý do Đức Giê-hô-va có thể báo trước về tương lai là ngài có quyền năng để làm cho mọi điều xảy ra. Khác với con người cần tua nhanh đến cuối của một bộ phim thì mới biết được cái kết của bộ phim đó, Đức Giê-hô-va không cần xem trước những sự kiện trong tương lai mới biết được điều gì sẽ xảy ra. Thay vì vậy, chính ngài quyết định một điều sẽ xảy ra vào thời điểm cụ thể và rồi khiến điều đó xảy ra khi thời điểm ấy đến.—Xuất 9:5, 6; Mat 24:36; Công 17:31.

Vì lý do này, Kinh Thánh dùng các từ như “chuẩn bị” và “định” để miêu tả điều Đức Giê-hô-va làm liên quan đến một số biến cố trong tương lai (2 Vua 19:25; Ê-sai 46:11). Từ nguyên ngữ của những từ này có liên quan đến một từ có nghĩa là “thợ gốm” (Giê 18:4). Giống như thợ gốm lành nghề có thể nặn đất sét thành chiếc bình đẹp, Đức Giê-hô-va có thể lèo lái sự việc để thực hiện ý định của ngài.—Ê-phê 1:11.

Đức Giê-hô-va tôn trọng món quà tự do ý chí. Ngài không định số phận cho mỗi người. Ngài cũng không khiến cho những người có lòng ngay thẳng làm điều gì đó dẫn đến việc họ bị hủy diệt. Ngài khuyến khích mọi người chọn lối sống đúng, nhưng vẫn cho phép họ chọn lối sống của riêng mình.

Hãy xem hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là cư dân thành Ni-ni-ve. Đức Giê-hô-va báo trước là thành này sẽ bị hủy diệt vì sự gian ác của mình. Nhưng khi họ ăn năn, Đức Giê-hô-va “xem xét lại tai họa mà ngài đã phán sẽ giáng trên họ. Ngài không giáng tai họa nữa” (Giô-na 3:1-10). Đức Giê-hô-va thay đổi ý định về điều ngài đã báo trước vì cư dân thành Ni-ni-ve đã ăn năn sau khi nghe thông điệp cảnh báo của ngài.

Trường hợp thứ hai là lời tiên tri nói về việc vua Si-ru sẽ giải thoát dân Do Thái khỏi cảnh lưu đày và ra lệnh xây lại đền thờ của Đức Giê-hô-va (Ê-sai 44:26–45:4). Vua Si-ru của Ba Tư đã làm ứng nghiệm lời tiên tri đó (Ê-xơ-ra 1:1-4). Tuy nhiên, Si-ru không thờ phượng Đức Chúa Trời thật. Đức Giê-hô-va đã dùng Si-ru để làm ứng nghiệm lời tiên tri của ngài, nhưng không lấy đi quyền tự do ý chí của ông bằng cách buộc ông phải thờ phượng ngài.—Châm 21:1.

Dĩ nhiên, đây chỉ là một số điều mà chúng ta biết về khả năng báo trước tương lai của Đức Giê-hô-va. Thực tế, không ai có thể hiểu hết đường lối của ngài (Ê-sai 55:8, 9). Nhưng những điều mà Đức Giê-hô-va cho chúng ta biết về ngài củng cố lòng tin chắc của chúng ta là ngài luôn làm điều đúng, kể cả khi báo trước về tương lai.