THÁP CANH—ẤN BẢN HỌC HỎI Tháng 10 năm 2023

Số này có các bài học cho ngày 11 tháng 12 năm 2023–ngày 7 tháng 1 năm 2024.

1923—Một trăm năm trước

Năm 1923 là năm hào hứng vì Học viên Kinh Thánh đã thực hiện những thay đổi về buổi nhóm họp, hội nghị và công việc rao giảng. Nhờ thế, họ ngày càng hợp nhất.

BÀI HỌC 42

Anh chị có “sẵn sàng vâng lời” không?

Học vào tuần lễ ngày 11-17 tháng 12 năm 2023.

BÀI HỌC 43

“Ngài sẽ làm anh em mạnh mẽ”—Như thế nào?

Học vào tuần lễ ngày 18-24 tháng 12 năm 2023.

BÀI HỌC 44

Tìm hiểu mọi khía cạnh của Lời Đức Chúa Trời

Học vào tuần lễ ngày 25-31 tháng 12 năm 2023.

Độc giả thắc mắc

Ngoài ma-na và chim cút, dân Y-sơ-ra-ên đã ăn gì trong hoang mạc?