Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thượng Đế, “Đấng Nghe Lời Cầu Nguyện”, vui lòng lắng nghe khi chúng ta cầu nguyện.—THI THIÊN 65:2

Không ngừng cầu xin ơn của Thượng Đế

Không ngừng cầu xin ơn của Thượng Đế

Thượng Đế ban cho loài người món quà đặc biệt là được nói chuyện và giãi bày cảm xúc với ngài qua lời cầu nguyện. Nhà tiên tri Đa-vít (Dâwûd) cầu xin: “Lạy Đấng Nghe Lời Cầu Nguyện, mọi loại người sẽ đến cùng ngài” (Thi thiên 65:2). Nhưng chúng ta phải cầu nguyện như thế nào để được Thượng Đế lắng nghe và ban phước?

THÀNH TÂM VÀ KHIÊM NHƯỜNG

Qua lời cầu nguyện, bạn có thể trút đổ lòng mình ra trước mặt Thượng Đế (Thi thiên 62:8). Ngài lắng nghe những lời cầu nguyện chân thành, từ đáy lòng.

DÙNG DANH RIÊNG CỦA THƯỢNG ĐẾ

Thượng Đế có nhiều tước vị, như Allah, Đấng Rất Mực Độ Lượng, Đấng Rất Mực Khoan Dung. Nhưng ngài cũng có một danh riêng: “Ta là Đức Giê-hô-va. Ấy là danh ta” (Ê-sai 42:8). Danh Giê-hô-va xuất hiện khoảng 7.000 lần trong Kinh Sách. Nhiều nhà tiên tri đã gọi Thượng Đế bằng danh riêng. Chẳng hạn, nhà tiên tri Áp-ra-ham nói: “Lạy Đức Giê-hô-va, xin ngài... cho con thưa tiếp” (Sáng thế 18:30). Chúng ta cũng nên dùng danh của Thượng Đế là Giê-hô-va khi cầu nguyện.

CẦU NGUYỆN BẰNG NGÔN NGỮ CỦA MÌNH

Thượng Đế hiểu suy nghĩ và cảm xúc của chúng ta dù chúng ta cầu nguyện bằng ngôn ngữ nào. Lời ngài đảm bảo rằng: ‘Thượng Đế không hề thiên vị, nhưng trong các dân, hễ ai kính sợ ngài và làm điều đúng thì được ngài chấp nhận’.—Công vụ 10:34, 35.

Tuy nhiên, để được Thượng Đế ban phước, chúng ta cần làm nhiều hơn là chỉ cầu nguyện. Bài kế tiếp sẽ cho biết chúng ta cần làm gì.