Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Học về Thượng Đế qua các nhà tiên tri

Học về Thượng Đế qua các nhà tiên tri

Thời xưa, Thượng Đế đã ban cho các nhà tiên tri những thông điệp quan trọng dành cho nhân loại. Những thông điệp này có giúp chúng ta biết làm thế nào để nhận được ân phước của Thượng Đế không? Có. Hãy xem chúng ta học được gì qua ba nhà tiên tri trung tín.

NHÀ TIÊN TRI ÁP-RA-HAM (IBRÂHÎM)

Thượng Đế không thiên vị và có ý định ban ơn cho mọi dân.

Thượng Đế hứa với nhà tiên tri Áp-ra-ham: “Nhờ con mà mọi dân tộc trên đất sẽ được phước”.—Sáng thế 12:3.

Chúng ta học được gì? Thượng Đế rất yêu thương, và trong mọi dân tộc, những người nam, người nữ và trẻ em biết vâng lời ngài sẽ được ban phước.

NHÀ TIÊN TRI MÔI-SE (MÛSA)

Thượng Đế có lòng thương xót và tưởng thưởng những ai muốn biết về ngài.

Nhà tiên tri Môi-se đã biết về Đấng Toàn Năng và được ngài ban cho quyền năng làm phép lạ. Dù vậy, ông vẫn cầu nguyện: “Xin cho con biết các đường lối ngài, để con có thể biết ngài và tiếp tục được ơn trong mắt ngài” (Xuất Ai Cập 33:13). Thượng Đế hài lòng với lời nài xin ấy và ban cho ông thêm sự hiểu biết về các đường lối cũng như thuộc tính của ngài. Chẳng hạn, ông học được rằng ngài là đấng thương xót và trắc ẩn.—Xuất Ai Cập 34:6, 7.

Chúng ta học được gì? Thượng Đế ban ân phước cho bất cứ ai nỗ lực tìm hiểu về ngài, dù là nam, nữ hay trẻ em. Qua Kinh Sách, Thượng Đế dạy chúng ta biết cách thờ phượng ngài, đồng thời cho biết rằng ngài muốn ban phước cho chúng ta.

NHÀ TIÊN TRI GIÊ-SU (ÎSA)

Nhà tiên tri Giê-su động lòng trắc ẩn mà chữa lành nhiều loại bệnh tật

Chúng ta có thể hưởng ân phước vĩnh cửu nếu tìm hiểu về nhà tiên tri Giê-su, những gì người dạy và làm.

Cuộc đời và lời dạy của nhà tiên tri Giê-su được ghi lại trong Lời của Thượng Đế. Nhờ quyền năng của Thượng Đế, nhà tiên tri Giê-su làm nhiều phép lạ, như chữa lành người mù, điếc, què, ngay cả làm người chết sống lại, qua đó cho thấy trước những ân phước mà Thượng Đế sẽ mang lại cho toàn thể nhân loại trong tương lai. Nhà tiên tri cũng cho biết cách mà mỗi chúng ta có thể hưởng những ân phước ấy: ‘Để có được sự sống vĩnh cửu, họ cần phải tìm hiểu về Thượng Đế thật và duy nhất, cùng đấng mà ngài đã phái đến là Giê-su’.—Giăng 17:3.

Nhà tiên tri Giê-su có lòng trắc ẩn, dịu dàng và nhân từ. Nhiều người, cả nam lẫn nữ, già lẫn trẻ, hưởng ứng lời mời nồng ấm của người: ‘Hãy học theo tôi, vì tôi là người ôn hòa và có lòng khiêm nhường. Anh em sẽ được lại sức’ (Ma-thi-ơ 11:29). Vào thời mà người ta thường khinh dể phụ nữ, nhà tiên tri Giê-su đối xử với họ một cách tử tế, nhân từ và tôn trọng.

Chúng ta học được gì? Nhà tiên tri Giê-su đối xử yêu thương với mọi người và là tấm gương sáng để chúng ta noi theo.

NHÀ TIÊN TRI GIÊ-SU KHÔNG PHẢI LÀ THƯỢNG ĐẾ

Kinh Sách ghi lại rằng chỉ có một Thượng Đế duy nhất, và Giê-su là vị sứ giả khiêm nhường của ngài (1 Cô-rinh-tô 8:6). Chính người cũng thừa nhận Thượng Đế cao trọng hơn mình, và mình chỉ là đấng được ngài phái xuống đất.—Giăng 11:41, 42; 14:28. *

^ đ. 17 Để biết thêm về nhà tiên tri Giê-su, xin xem bài 4 của sách mỏng Tin mừng từ Đức Chúa Trời! trên www.jw.org.