Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Thượng Đế ở đâu khi đau khổ xảy ra?

Thượng Đế ở đâu khi đau khổ xảy ra?

Người ta thường nghĩ Thượng Đế không thấy, cũng chẳng quan tâm.

HÃY XEM KINH THÁNH NÓI GÌ

 • Thượng Đế nhìn thấy và quan tâm

  “Đức Giê-hô-va thấy sự gian ác của loài người nhiều quá đỗi trên đất... và cảm thấy buồn rầu trong lòng”.—Sáng thế 6:5, 6.

 • Thượng Đế sẽ xóa bỏ đau khổ

  “Ít lâu nữa, kẻ ác sẽ không còn; xem chỗ chúng, sẽ chẳng thấy chúng đâu. Người khiêm hòa sẽ được hưởng trái đất, sẽ hoan hỉ trong bình an dư dật”.—Thi thiên 37:10, 11.

 • Điều Thượng Đế mong muốn

  “Đức Giê-hô-va phán: ‘Ta biết rõ ý ta đang nghĩ về các con, đó là ý bình an, chứ không phải ý thảm họa, hầu ban cho các con một tương lai và một hy vọng. Các con sẽ kêu cầu ta và đến cầu nguyện với ta, còn ta thì sẽ nghe các con’”.—Giê-rê-mi 29:11, 12.

  “Hãy đến gần Đức Chúa Trời thì ngài sẽ đến gần [bạn]”.—Gia-cơ 4:8.