Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

CÁCH PHÁ BỎ VÒNG THÙ GHÉT

4 | Chiến thắng thù ghét nhờ Đức Chúa Trời

4 | Chiến thắng thù ghét nhờ Đức Chúa Trời

Kinh Thánh dạy:

“Bông trái của thần khí là yêu thương, vui mừng, bình an, kiên nhẫn, nhân từ, tốt lành, đức tin, mềm mại, tự chủ”.​GA-LA-TI 5:22, 23.

Điều này có nghĩa gì?

Chúng ta có thể phá bỏ vòng thù ghét với sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Thần khí thánh của ngài có thể giúp chúng ta vun trồng những phẩm chất mà tự mình sẽ không bao giờ có được. Thế nên, thay vì cố gắng vượt qua sự thù ghét bằng sức riêng, chúng ta nên nương cậy nơi sự giúp đỡ của Đức Chúa Trời. Nếu làm thế, chúng ta sẽ có cùng cảm nghiệm như sứ đồ Phao-lô: “Trong mọi sự, tôi có sức mạnh nhờ đấng ban sức cho tôi” (Phi-líp 4:13). Và khi đó, chúng ta có thể nói: “Nguồn giúp đỡ tôi đến từ Đức Giê-hô-va”.—Thi thiên 121:2.

Điều bạn có thể làm:

“Đức Giê-hô-va đã biến đổi tôi từ một người hung bạo trở thành người hiếu hòa”.—ANH WALDO

Hãy cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, chân thành cầu xin ngài ban thần khí thánh (Lu-ca 11:13). Bạn có thể xin ngài giúp bạn thể hiện những phẩm chất tốt. Hãy tìm hiểu điều Kinh Thánh dạy về những phẩm chất có thể giúp bạn loại bỏ sự thù ghét, chẳng hạn như yêu thương, bình an, kiên nhẫn và tự chủ. Hãy tìm cách để thể hiện những phẩm chất đó trong đời sống, và kết hợp với những người cũng muốn vun trồng những phẩm chất như thế. Họ có thể “thúc đẩy [bạn] biểu lộ tình yêu thương và làm việc lành”.—Hê-bơ-rơ 10:24, chú thích.