Skip to content

Skip to table of contents

Biểu đồ thời gian của Kinh Thánh

Biểu đồ thời gian của Kinh Thánh
 1. “Ban đầu . . .”

 2. 4026 TCN A-đam được tạo ra

 3.  3096 TCN A-đam chết

 4.  2370 TCN Trận Đại Hồng Thủy

 5.  2018 TCN Áp-ra-ham sinh ra

 6. 1943 TCN Giao ước với Áp-ra-ham

 7.  1750 TCN Giô-sép bị bán làm nô lệ

 8.  trước 1613 TCN Gióp bị thử thách trước

 9.  1513 TCN Ra khỏi xứ Ai-Cập

 10.  1473 TCN Giô-suê dẫn dân Y-sơ-ra-ên vào xứ Ca-na-an

 11. 1467 TCN Chinh phục phần lớn xứ Ca-na-an

 12.  1117 TCN Sau-lơ được chọn làm vua

 13.  1070 TCN Đức Chúa Trời hứa với Đa-vít về một Nước

 14. 1037 TCN Sa-lô-môn làm vua

 15. 1027 TCN Đền thờ Giê-ru-sa-lem được hoàn thành

 16. khoảng 1020 TCN Sách Nhã-ca được hoàn tất

 17.  997 TCN Y-sơ-ra-ên chia làm hai nước

 18.  khoảng 717 TCN Bộ sưu tập Châm-ngôn được hoàn tất khoảng

 19.  607 TCN Giê-ru-sa-lem bị hủy phá, dân chúng bị lưu đày sang Ba-by-lôn

 20.  539 TCN Vua Si-ru chinh phục Ba-by-lôn

 21. 537 TCN Dân Do Thái trở về Giê-ru-sa-lem

 22. 455 TCN Tường thành Giê-ru-sa-lem được xây lại;  bắt đầu 69 tuần năm

 23. Sau 443 TCN Ma-la-chi hoàn tất sách tiên tri

 24.  khoảng 2 TCN Chúa Giê-su sinh ra

 25. 29 CN Chúa Giê-su làm báp-têm và  bắt đầu rao truyền về Nước Đức Chúa Trời

 26. 31 CN Chúa Giê-su chọn 12 sứ đồ; nói Bài Giảng Trên Núi

 27.  32 CN Chúa Giê-su làm La-xa-rơ sống lại

 28.  Ni-san 14, 33 CN Chúa Giê-su bị đóng đinh (Tháng Ni-san tương ứng với tháng 3/tháng 4)

 29. Ni-san 16, 33 CN Chúa Giê-su sống lại

 30.  Si-van 6, 33 CN Lễ Ngũ Tuần; thánh linh đổ xuống (tháng Si-van tương ứng với tháng 5/tháng 6)

 31. 36 CN Cọt-nây trở thành môn đồ

 32.  khoảng 47-48 CN Chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên của Phao-lô

 33. khoảng 49-52 CN Chuyến hành trình truyền giáo thứ hai của Phao-lô

 34. khoảng 52-56 CN Chuyến hành trình truyền giáo thứ ba của Phao-lô

 35.  khoảng 60-61 CN Phao-lô viết thư khi ở tù tại Rô-ma

 36.  trước 62 CN Gia-cơ em cùng mẹ khác cha của Chúa Giê-su viết thư

 37.  66 CN Dân Do Thái nổi dậy chống La Mã

 38. 70 CN La Mã hủy phá thành Giê-ru-sa-lem và đền thờ

 39.  khoảng 96 CN Giăng viết sách Khải-huyền

 40. khoảng 100 CN Sứ đồ cuối cùng là Giăng qua đời