Skip to content

Skip to table of contents

 KHUNG THÔNG TIN 21A

“Phần đất mà các con phải đóng góp”

“Phần đất mà các con phải đóng góp”

Ê-XÊ-CHI-ÊN 48:8

Hãy cùng Ê-xê-chi-ên quan sát kỹ hơn phần đất mà Đức Giê-hô-va biệt riêng ra. Ông nhắc đến năm khu đất thuộc phần đất này. Đó là những khu đất nào? Những khu đất này được dùng với mục đích gì?

A. “Phần đóng góp”

Khu đất này được dùng cho công việc quản lý. Chúng ta cũng gọi khu đất này là “dải đất quản lý”.

Ê-XÊ 48:8

B. “Toàn bộ phần đóng góp”

Khu đất này được dành riêng cho thầy tế lễ, người Lê-vi và thành. Ngoài ra, các thành viên thuộc 12 chi phái đến khu đất này để thờ phượng Đức Giê-hô-va và ủng hộ sự sắp đặt của ngài về mặt quản lý.

Ê-XÊ 48:20

C. “Đất của thủ lĩnh”

“Trong Y-sơ-ra-ên, đất đó sẽ thuộc về người”. “Nó dành cho thủ lĩnh”.

Ê-XÊ 45:7, 8; 48:21, 22

D. “Phần đóng góp thánh”

Khu đất này cũng được gọi là “phần đất thánh”. Phần đất phía trên “dành cho người Lê-vi”. Đó là “đất thánh”. Phần đất ở giữa là “phần đóng góp thánh cho các thầy tế lễ”. Đó là “nơi dành cho nhà của họ và là nơi thánh dành cho đền thờ”.

Ê-XÊ 45:1-5; 48:9-14

E. “Khu đất còn lại”

“Nó sẽ thuộc về cả nhà Y-sơ-ra-ên” và “không phải là khu đất thánh nhưng dành cho thành để làm nhà ở và bãi cỏ”.

Ê-XÊ 45:6; 48:15-19