Skip to content

Skip to table of contents

 KHUNG THÔNG TIN 13A

Đền thờ khác nhau, bài học khác nhau

Đền thờ khác nhau, bài học khác nhau

 Đền thờ trong khải tượng của Ê-xê-chi-ên:

  • Được Ê-xê-chi-ên miêu tả cho những người Do Thái bị lưu đày ở Ba-by-lôn

  • Có nhiều vật tế lễ được dâng trên bàn thờ

  • Nêu bật tiêu chuẩn công chính của Đức Giê-hô-va về sự thờ phượng

  • Hướng chúng ta đến sự khôi phục về mặt thiêng liêng bắt đầu vào năm 1919

Đền thờ thiêng liêng vĩ đại:

  • Được Phao-lô giải thích trong thư gửi tín đồ người Hê-bơ-rơ

  • Chỉ có một vật tế lễ được dâng trên bàn thờ “một lần đủ cả” (Hê 10:10)

  • Giúp chúng ta hiểu rằng lều thánh và đền thờ trên đất là hình bóng cho một thực tại thiêng liêng, đó là sự sắp đặt của Đức Giê-hô-va về sự thờ phượng thanh sạch dựa trên sự hy sinh làm giá chuộc của Đấng Ki-tô

  • Hướng chúng ta đến công việc mà Đấng Ki-tô đã làm với tư cách Thầy Tế Lễ Thượng Phẩm Vĩ Đại từ năm 29 CN đến năm 33 CN