Skip to content

Skip to table of contents

 KHUNG THÔNG TIN 8B

Ba lời tiên tri về Đấng Mê-si

Ba lời tiên tri về Đấng Mê-si
XEM

1. “Đấng có quyền hợp pháp” (Ê-xê-chi-ên 21:25-27)

THỜI KỲ DÂN NGOẠI (607 TCN–1914 CN)

 1. 607 TCN—Xê-đê-kia bị truất ngôi

 2. 1914 CN—Chúa Giê-su, đấng có “quyền hợp pháp” để cai trị Nước của Đấng Mê-si, được phong làm Vua và trở thành Đấng Cai Trị kiêm Đấng Chăn Chiên

Trở lại chương 8, đoạn 12-15

 2. “Tôi tớ ta... sẽ nuôi chúng và trở thành người chăn của chúng” (Ê-xê-chi-ên 34:22-24)

NHỮNG NGÀY SAU CÙNG (1914 CN–SAU HA-MA-GHÊ-ĐÔN)

 1. 1914 CN—Chúa Giê-su, đấng có “quyền hợp pháp” để cai trị Nước của Đấng Mê-si, được phong làm Vua và trở thành Đấng Cai Trị kiêm Đấng Chăn Chiên

 2. 1919 CN—Đầy tớ trung tín và khôn ngoan được bổ nhiệm để chăn chiên của Đức Chúa Trời

  Những người trung thành được xức dầu trở nên hợp nhất dưới sự lãnh đạo của Vua Mê-si, sau đó hợp nhất với đám đông

 3. SAU HA-MA-GHÊ-ĐÔN—Các ân phước dưới sự cai trị của Vua sẽ kéo dài mãi mãi

Trở lại chương 8, đoạn 18-22

3. “Chỉ có một vua cai trị hết thảy họ” mãi mãi (Ê-xê-chi-ên 37:22, 24-28)

NHỮNG NGÀY SAU CÙNG (1914 CN–SAU HA-MA-GHÊ-ĐÔN)

 1. 1914 CN—Chúa Giê-su, đấng có “quyền hợp pháp” để cai trị Nước của Đấng Mê-si, được phong làm Vua và trở thành Đấng Cai Trị kiêm Đấng Chăn Chiên

 2. 1919 CN—Đầy tớ trung tín và khôn ngoan được bổ nhiệm để chăn chiên của Đức Chúa Trời

  Những người trung thành được xức dầu trở nên hợp nhất dưới sự lãnh đạo của Vua Mê-si, sau đó hợp nhất với đám đông

 3. SAU HA-MA-GHÊ-ĐÔN—Các ân phước dưới sự cai trị của Vua sẽ kéo dài mãi mãi