Sự sống—Do sáng tạo?

Việc bạn tin sự sống bắt đầu như thế nào là vấn đề quan trọng.

Giới thiệu

Có phải hành tinh của chúng ta được thiết kế để dành cho sự sống? Lý thuyết của thuyết tiến hóa có dựa trên nền tảng vững chắc không?

Bạn tin gì?

Có lẽ bạn tin nơi Đức Chúa Trời và tôn trọng Kinh Thánh, nhưng cũng xem trọng ý kiến của các nhà khoa học có ảnh hưởng, là những người không tin sự sống là do sáng tạo.

Hành tinh sống

Sự sống trên mặt đất không thể tồn tại nếu không có các biến cố mà một số người cho rằng đó chỉ là sự trùng hợp. Sự trùng hợp này là do ngẫu nhiên mà có hay do một sự thiết kế có chủ đích?

Ai thiết kế đầu tiên?

Những nhà nghiên cứu bắt chước các điều đã có trong thiên nhiên để giải quyết những vấn đề hóc búa. Nếu điều này đòi hỏi sự thông minh, còn nguyên bản thì sao?

Thuyết tiến hóa—Giả thuyết và sự thật

Một trong những trụ cột của thuyết tiến hóa là sự đột biến biến đổi loài động thực vật ban đầu thành một loài hoàn toàn mới. Thuyết này có dựa trên sự thật không?

Khoa học và sách Sáng-thế Ký

Khoa học có chứng minh được những lời tường thuật trong Kinh Thánh là sai không?

Bạn tin gì có quan trọng không?

Niềm tin nơi thuyết tiến hóa có ảnh hưởng đến quan điểm của bạn về ý nghĩa đời sống không?

Tài liệu tham khảo

Danh sách các nguồn tài liệu được dùng để soạn thảo sách mỏng này.