Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 67

Giô-sa-phát tin cậy Đức Giê-hô-va

Giô-sa-phát tin cậy Đức Giê-hô-va

EM CÓ biết những người này là ai và họ đang làm gì không? Họ đang đi ra trận và những người đi đầu thì ca hát. Nhưng có lẽ em hỏi: ‘Tại sao những người ca hát không đeo gươm và giáo để đánh giặc?’ Chúng ta hãy xem.

Giô-sa-phát là vua của nước Y-sơ-ra-ên gồm hai chi phái. Ông sống cùng thời với Vua A-háp và Giê-sa-bên trong nước mười chi phái ở phương bắc. Nhưng Giô-sa-phát làm vua tốt, và cha ông là A-sa cũng làm vua tốt nữa. Vậy dân nước phương nam gồm hai chi phái được sống vui sướng nhiều năm nay.

Nhưng nay có chuyện xảy ra làm dân sợ. Sứ giả thuật lại với Giô-sa-phát: ‘Có một đạo binh hùng mạnh kéo binh từ các nước Mô-áp, Am-môn và vùng núi Sê-i-rơ đến tấn công vua’. Nhiều người dân Y-sơ-ra-ên kéo về Giê-ru-sa-lem cầu cứu Đức Giê-hô-va. Họ đi lên đền thờ, và Giô-sa-phát cầu nguyện tại đó: ‘Thưa Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng con, chúng con không biết phải làm gì. Chúng con không có sức đánh lại đạo binh đông đảo này. Chúng con cầu xin Ngài giúp đỡ’.

Đức Giê-hô-va nhậm lời, và Ngài sai một trong các tôi tớ Ngài đến nói với dân: ‘Trận giặc này chẳng phải của các ngươi, nhưng của Đức Chúa Trời. Các ngươi khỏi cần phải đánh giặc. Chỉ đứng đó mà xem, và hãy nhìn cách Đức Giê-hô-va giải cứu các ngươi’.

Vậy sáng hôm sau Giô-sa-phát nói với dân: ‘Hãy tin cậy nơi Đức Giê-hô-va!’ Rồi ông xếp các người ca hát đi trước quân lính, và họ vừa đi vừa hát ngợi khen Đức Giê-hô-va. Em có biết chuyện gì xảy ra khi họ đến gần bãi chiến trường không? Đức Giê-hô-va khiến quân nghịch đánh lẫn nhau. Và khi dân Y-sơ-ra-ên tới nơi, mọi quân nghịch đều chết hết!

Giô-sa-phát đã tỏ ra khôn ngoan khi đặt tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, phải không? Chúng ta sẽ tỏ ra khôn ngoan nếu cũng tin cậy nơi Ngài.