Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 44

Ra-háp giấu những người do thám

Ra-háp giấu những người do thám

NHỮNG người này đang gặp khó khăn. Họ phải trốn thoát nếu không sẽ bị giết. Họ là những người do thám của dân Y-sơ-ra-ên, và người đàn bà giúp họ là Ra-háp. Ra-háp sống trong một cái nhà cất trên tường thành Giê-ri-cô. Chúng ta hãy xem tại sao những người này gặp khó khăn.

Dân Y-sơ-ra-ên sẵn sàng băng qua Sông Giô-đanh vào xứ Ca-na-an. Nhưng trước khi họ qua sông, Giô-suê sai hai người đi do thám trước. Ông nói với họ: ‘Hãy đi dò xét xứ và thành Giê-ri-cô’.

Khi hai người do thám vào thành Giê-ri-cô, họ tới nhà Ra-háp. Nhưng có người mách vua Giê-ri-cô: ‘Tối nay có hai người Y-sơ-ra-ên vào đây do thám xứ’. Vua liền sai người tới nhà Ra-háp, và họ ra lệnh cho nàng: ‘Hãy nộp cho vua hai người đàn ông đang ở trong nhà ngươi!’ Nhưng Ra-háp đã giấu hai người do thám trên nóc nhà nàng rồi. Vậy nàng nói: ‘Có mấy người tới nhà tôi, nhưng tôi không biết họ ở đâu tới. Khi trời vừa chạng vạng tối thì họ đã ra khỏi thành trước khi cửa thành đóng lại rồi. Nếu mấy ông mau mau đuổi theo thì có thể bắt kịp họ!’ Vậy các người của vua liền chạy đuổi theo họ.

Sau khi các người đó đi khỏi, Ra-háp vội vã lên nóc nhà. Nàng nói với hai người do thám: ‘Tôi biết Đức Giê-hô-va ban xứ này cho các ông. Chúng tôi nghe nói Ngài đã làm Biển Đỏ khô cạn khi các ông ra khỏi xứ Ê-díp-tô, và cũng nghe nói các ông đã giết các vua Si-hôn và Óc. Tôi đã đãi hai ông tử tế, vậy xin hai ông vui lòng hứa rằng hai ông sẽ tử tế lại với tôi. Hãy cứu sống cha mẹ tôi, và anh chị em tôi’.

Hai người do thám hứa là họ sẽ cứu, nhưng nàng cũng phải làm điều gì đó. Họ nói: ‘Hãy lấy sợi dây màu đỏ này và cột lên cửa sổ nhà ngươi, và hãy nhóm tất cả những người bà con ngươi lại trong nhà ngươi. Khi chúng tôi trở lại lấy thành Giê-ri-cô thì chúng tôi sẽ nhìn thấy sợi dây đỏ này nơi cửa sổ và sẽ không giết chết một ai trong nhà ngươi’. Khi hai người do thám về với Giô-suê, họ kể lại cho ông nghe mọi việc đã xảy ra.