Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 42

Con lừa biết nói

Con lừa biết nói

EM CÓ bao giờ nghe nói về một con lừa biết nói không? Có lẽ em đáp: ‘Không. Thú vật không biết nói’. Nhưng Kinh Thánh kể về một con lừa biết nói. Chúng ta xem làm thế nào việc này đã xảy ra nhé.

Dân Y-sơ-ra-ên sắp sửa tiến vào xứ Ca-na-an. Vua Mô-áp là Ba-lác sợ dân Y-sơ-ra-ên. Vậy vua sai một người xảo quyệt tên là Ba-la-am đặng đi rủa sả dân Y-sơ-ra-ên. Ba-lác hứa cho Ba-la-am nhiều tiền, vậy Ba-la-am cưỡi lừa lên đường đi gặp Ba-lác.

Đức Giê-hô-va không muốn cho Ba-la-am rủa sả dân Ngài. Vậy Ngài sai một thiên sứ cầm gươm dài đứng chận đường Ba-la-am. Ba-la-am không thể thấy thiên sứ, nhưng con lừa thì thấy. Vậy con lừa cố tránh thiên sứ, và sau cùng nó nằm ỳ xuống đường. Ba-la-am giận lắm, và hắn giơ gậy ra đánh lừa.

Rồi Đức Giê-hô-va khiến cho Ba-la-am nghe con lừa nói với hắn. Lừa hỏi: ‘Tôi làm gì mà ông đánh tôi?’

Ba-la-am nói: ‘Mầy làm ta mất mặt quá. Nếu có gươm ta đã giết mầy!’

Lừa hỏi: ‘Tôi có bao giờ làm ông mất mặt như thế không?’

Ba-la-am đáp: ‘Không’.

Rồi Đức Giê-hô-va làm cho Ba-la-am trông thấy thiên sứ cầm gươm trong tay đứng cản đường. Thiên sứ nói: ‘Tại sao ngươi đánh đập con lừa ngươi? Ta đến cản đường ngươi vì ngươi không được rủa sả Y-sơ-ra-ên. Nếu con lừa ngươi không tránh ta, hẳn ta đã đánh ngươi chết, nhưng không làm hại con lừa’.

Ba-la-am nói: ‘Tôi có phạm tội. Tôi không biết ngài cản đường’. Thiên sứ để cho Ba-la-am đi, và Ba-la-am gặp Ba-lác. Hắn vẫn còn cố rủa sả Y-sơ-ra-ên, nhưng thay vì thế, Đức Giê-hô-va khiến cho hắn chúc phước cho Y-sơ-ra-ên ba lần.