Skip to content

Skip to table of contents

 CHUYỆN SỐ 31

Môi-se và A-rôn gặp Pha-ra-ôn

Môi-se và A-rôn gặp Pha-ra-ôn

KHI Môi-se về tới Ê-díp-tô, ông kể cho anh ông là A-rôn nghe về tất cả các phép lạ. Và khi Môi-se và A-rôn cho dân Y-sơ-ra-ên thấy các phép lạ này, dân chúng tin rằng Đức Giê-hô-va ở cùng họ.

Rồi Môi-se và A-rôn đi gặp Pha-ra-ôn. Họ nói với vua: ‘Giê-hô-va Đức Chúa Trời của dân Y-sơ-ra-ên phán: “Hãy để cho dân ta đi thờ phượng ta ba ngày trong đồng vắng”’. Nhưng Pha-ra-ôn trả lời: ‘Ta chẳng tin Giê-hô-va. Và ta sẽ không cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi’.

Pha-ra-ôn giận dữ, vì dân sự muốn nghỉ làm để đi thờ phượng Đức Giê-hô-va. Vậy vua bắt họ làm việc càng cực nhọc hơn nữa. Dân Y-sơ-ra-ên đổ lỗi cho Môi-se rằng tại ông mà họ bị đối đãi tàn nhẫn như thế, Môi-se lấy làm buồn. Nhưng Đức Giê-hô-va bảo ông đừng lo. Ngài phán: ‘Ta sẽ khiến Pha-ra-ôn để cho dân ta ra đi’.

Môi-se và A-rôn đi gặp Pha-ra-ôn lần nữa. Lần này họ làm một phép lạ. A-rôn ném cây gậy xuống đất, và gậy biến thành một con rắn lớn. Nhưng mấy kẻ thông thái của Pha-ra-ôn cũng ném gậy xuống đất, và các con rắn xuất hiện. Nhưng nhìn kìa! Con rắn của A-rôn nuốt trửng các con rắn của mấy kẻ thông thái. Tuy thế Pha-ra-ôn vẫn không chịu để cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.

Vậy đến lúc Đức Giê-hô-va dạy cho Pha-ra-ôn một bài học. Em có biết Ngài làm thế nào không? Ngài giáng mười tai vạ trên xứ Ê-díp-tô.

Sau nhiều tai vạ, Pha-ra-ôn mời Môi-se đến và nói: ‘Hãy khiến tai vạ ngưng thì ta sẽ để dân Y-sơ-ra-ên ra đi’. Nhưng khi tai vạ ngưng thì Pha-ra-ôn lại đổi ý. Ông ta không để cho dân sự ra đi. Nhưng cuối cùng sau tai vạ thứ mười thì Pha-ra-ôn cho dân Y-sơ-ra-ên ra đi.

Em có biết mỗi tai vạ trong số mười tai vạ không? Hãy lật sang trang kế và chúng ta sẽ học biết.