Báo cáo năm công tác 2018 của Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới

Xem chi tiết về công việc rao giảng toàn cầu của Nhân Chứng Giê-hô-va từ tháng 9 năm 2017 đến tháng 8 năm 2018.

Báo cáo năm 2018

Báo cáo thường niên này cho thấy nguồn lực và tài chính mà Nhân Chứng Giê-hô-va đã dành cho việc rao giảng toàn cầu.

Báo cáo về các quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2018

Báo cáo bao gồm số Nhân Chứng, số người báp-têm, số người dự Lễ Tưởng Niệm, v.v.

Tìm hiểu thêm

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Có bao nhiêu Nhân Chứng Giê-hô-va trên toàn thế giới?

Xem cách chúng tôi thu thập số liệu về thành viên trong hội thánh.

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Tại sao Nhân Chứng Giê-hô-va đi từ nhà này sang nhà kia?

Hãy tìm hiểu về những điều Chúa Giê-su bảo các môn đồ thời ban đầu phải làm.