Skip to content

Skip to table of contents

Giới thiệu phần 5

Giới thiệu phần 5

Hai tháng sau khi băng qua Biển Đỏ, dân Y-sơ-ra-ên đến núi Si-nai. Tại đó, Đức Giê-hô-va lập giao ước để Y-sơ-ra-ên trở thành dân đặc biệt của ngài. Ngài che chở họ và cung cấp mọi thứ họ cần: ma-na để ăn, quần áo không sờn rách và nơi cư ngụ an toàn. Nếu là cha mẹ, hãy giúp con bạn hiểu lý do Đức Giê-hô-va ban cho dân Y-sơ-ra-ên Luật pháp, lều thánh và lớp thầy tế lễ. Hãy nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giữ lời hứa, khiêm nhường và luôn trung thành với Đức Giê-hô-va.

TRONG PHẦN NÀY

BÀI 23

Họ hứa nguyện với Đức Giê-hô-va

Dân Y-⁠sơ-ra-ên đã lập một lời hứa nguyện đặc biệt với Đức Chúa Trời khi đóng trại tại núi Si-nai.

BÀI 24

Họ không giữ lời

Trong khi Môi-se nhận Mười Điều Răn, dân chúng đã phạm một tội khủng khiếp.

BÀI 25

Một lều thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời

Cái lều đặc biệt này có chứa Hòm Giao Ước.

BÀI 26

Mười hai người do thám

Giô-suê và Ca-lép khác với mười người còn lại cũng được cử đi do thám xứ Ca-na-an.

BÀI 27

Họ chống lại Đức Giê-hô-va

Cô-rê, Đa-than, A-bi-ram cùng 250 người khác đã không nhận ra một sự thật quan trọng về Đức Giê-hô-va.

BÀI 28

Con lừa của Ba-la-am biết nói

Con lừa thấy một người mà Ba-la-am không thấy.