Skip to content

Skip to table of contents

Nhật ký—Trường lớp và bạn học

Nhật ký—Trường lớp và bạn học

 Phần 4

Nhật ký​—Trường lớp và bạn học

Bạn thấy khó đối phó nhất với tình huống nào ở trường?

․․․․․

Hãy viết ra cách bạn sẽ giải quyết vấn đề này.

․․․․․