Skip to content

Skip to table of contents

Nhật ký—Cha mẹ

Nhật ký—Cha mẹ

 PHẦN 6

Nhật ký​—Cha mẹ

Hãy viết ra một vấn đề mà bạn phải đương đầu ở nhà và lý do bạn thấy khó đối phó với vấn đề ấy.

․․․․․

Sau khi đọc phần này, bạn định đối phó với vấn đề đó bằng cách nào?

․․․․․