Skip to content

Skip to table of contents

 CÂU HỎI 3

Ai là tác giả của Kinh Thánh?

Ai là tác giả của Kinh Thánh?

“Môi-se chép hết mọi lời của Đức Giê-hô-va”.

Xuất Ê-díp-tô Ký 24:4

“Đa-ni-ên đang nằm trên giường, thì thấy chiêm-bao, và những sự hiện-thấy trong đầu mình. Người bèn viết chiêm-bao đó ra, và thuật lại đại-lược các sự ấy”.

Đa-ni-ên 7:1

“Khi tiếp nhận lời Đức Chúa Trời mà anh em nghe nơi chúng tôi, anh em đã không xem đó là lời của con người mà là lời của Đức Chúa Trời”.

1 Tê-sa-lô-ni-ca 2:13

“Cả Kinh Thánh được viết bởi sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời, hữu ích cho việc dạy dỗ”.

2 Ti-mô-thê 3:16

“Không hề có lời tiên tri nào ra bởi ý muốn của loài người, nhưng người ta nói những gì đến từ Đức Chúa Trời khi được thần khí hướng dẫn”.

2 Phi-e-rơ 1:21