Skip to content

Skip to table of contents

 CÂU HỎI 16

Làm thế nào bạn có thể đối phó với nỗi lo lắng?

Làm thế nào bạn có thể đối phó với nỗi lo lắng?

“Hãy trao gánh-nặng ngươi cho Đức Giê-hô-va, Ngài sẽ nâng-đỡ ngươi; Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động”.

Thi-thiên 55:22

“Các ý-tưởng của người cần-mẫn dẫn đến sự dư-dật; còn những kẻ khờ-dại chỉ chạy đến điều thiếu-thốn”.

Châm-ngôn 21:5

“Đừng sợ, vì ta ở với ngươi; chớ kinh-khiếp, vì ta là Đức Chúa Trời ngươi! Ta sẽ bổ sức cho ngươi; phải, ta sẽ giúp-đỡ ngươi, lấy tay hữu công-bình ta mà nâng-đỡ ngươi”.

Ê-sai 41:10

“Có ai trong anh em lo lắng mà làm cho đời mình dài thêm một khắc không?”.

Ma-thi-ơ 6:27

“Vậy, chớ lo lắng về ngày mai, vì ngày mai có điều lo lắng của ngày mai. Ngày nào có đủ nỗi khổ của ngày đó”.

Ma-thi-ơ 6:34

 “Nhận biết những điều quan trọng hơn”.

Phi-líp 1:10

“Đừng lo lắng bất cứ điều gì, nhưng trong mọi việc, hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin và tạ ơn mà trình lời thỉnh cầu của anh em cho Đức Chúa Trời; rồi sự bình an của Đức Chúa Trời, là điều không ai hiểu thấu, sẽ bảo vệ lòng và trí của anh em qua Đấng Ki-tô Giê-su”.

Phi-líp 4:6, 7