Nguồn gốc sự sống—Năm câu hỏi quan trọng

Hãy xem xét bằng chứng và rồi tự quyết định là bạn tin nơi thuyết tiến hóa hay sự sáng tạo.

Vấn đề của sinh viên

Sinh viên đã được học về sự sáng tạo thường đứng trước một lựa chọn khó khăn.

CÂU HỎI 1

Sự sống bắt đầu thế nào?

Lời giải đáp cho câu hỏi này có thể ảnh hưởng sâu sắc đến toàn bộ cái nhìn của bạn.

CÂU HỎI 2

Có phải sự sống thật sự đơn giản?

Nếu thuyết tiến hóa là đúng, các nhà khoa học cần đưa ra lời giải thích đáng tin cậy về cách tế bào đầu tiên được hình thành ngẫu nhiên.

CÂU HỎI 3

Các thông tin đến từ đâu?

Các nhà sinh vật học đã dành ra hàng thập kỷ nghiên cứu về gen của con người cũng như các thông tin chi tiết có trong phân tử tuyệt vời gọi là ADN.

CÂU HỎI 4

Có phải sự sống bắt nguồn từ một tổ tiên chung?

Charles Darwin và những người kế nhiệm ông cho rằng mọi loài bắt nguồn từ một dạng sống đơn bào. Có đúng như vậy không?

CÂU HỎI 5

Tin nơi Kinh Thánh có hợp lý không?

Cuốn sách này thường được trình bày hoặc trích dẫn một cách không hợp lý, phản khoa học hoặc sai lầm. Có phải Kinh Thánh đã bị bóp méo?

Tài liệu tham khảo

Phần này liệt kê danh sách các tài liệu đã được tham khảo để soạn thảo sách mỏng này.