Skip to content

“Hãy can đảm và mạnh mẽ mà bắt tay vào việc”!

Muốn đương đầu với những hoàn cảnh gây lo lắng và sợ hãi thì cần có lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va. Nhưng lòng tin cậy phải đi đôi với hành động. Hãy xem gương của Đa-vít.

Dựa vào 1 Sử ký 28:1-20; 1 Sa-mu-ên 16:1-23; 17:1-51