Skip to content

Đức Giê-hô-va không ngừng tỏ lòng yêu thương thành tín

Bất kể nghịch cảnh, Giô-sép vẫn thể hiện tình yêu thương với Đức Giê-hô-va và người khác. Ông cũng cảm nhận Đức Chúa Trời yêu thương mình trong suốt thời gian chịu đựng gian nan. Phần này dựa trên Sáng thế 37:1-36; 39:1–47:12.