Skip to content

“Đức Giê-hô-va khiến họ vui mừng”

Hãy xem làm thế nào Xê-ru-ba-bên, thầy tế lễ thượng phẩm Giô-suê và dân Y-sơ-ra-ên hồi hương vượt qua những thử thách có thể cướp đi niềm vui của họ. Đó là bằng cách thể hiện lòng can đảm và đức tin khi đối mặt với sự chống đối. Dựa trên Ê-xơ-ra 1:1-6; 3:1-6, 10-13; 4:1-7, 11-16; 5:3-5; 6:6-12, 22; Ha-gai 1:2-11; 2:3-9; Xa-cha-ri 1:12-16; 2:7-9; 3:1, 2; 4:6, 7.