Skip to content

Đức Giê-hô-va giải cứu dân ngài

Lời tường thuật trong Kinh Thánh nơi Xuất Ai Cập chương 3 đến chương 15 cung cấp bằng chứng cho thấy Đức Chúa Trời đã rẽ Biển Đỏ thì ngài cũng sẽ giải cứu anh chị, nếu anh chị thể hiện đức tin và chịu đựng.

Dựa trên Xuất Ai Cập 3:​1-22; 4:​1-9; 5:​1-9; 6:​1-8; 7:​1-7; 14:​5-10, 13-31; 15:​1-21.