Skip to content

‘Tôi đến thế gian vì điều này’

Hãy xem khả năng dạy dỗ tài ba của Chúa Giê-su khi ngài can đảm làm chứng cho sự thật. Dựa trên Ma-thi-ơ 21:​23-46; 22:​15-46.