Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một bản dịch Kinh Thánh tưởng mất nay tìm được

Một bản dịch Kinh Thánh tưởng mất nay tìm được

Một dự án dịch Kinh Thánh mang tính đột phá tưởng chừng bị chôn vùi nhưng nay được tìm thấy.