Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Ra mắt Phúc âm Ma-thi-ơ và Giăng trong ngôn ngữ ký hiệu Đức

Ra mắt Phúc âm Ma-thi-ơ và Giăng trong ngôn ngữ ký hiệu Đức

Vào ngày 18-12-2021, Phúc âm Ma-thi-ơ và Giăng được ra mắt trong ngôn ngữ ký hiệu Đức.