Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Comstock Images/Stockbyte via Getty Images

HÃY THỨC CANH!

Bạn sẽ chọn ai làm nhà lãnh đạo?—Kinh Thánh nói gì?

Bạn sẽ chọn ai làm nhà lãnh đạo?—Kinh Thánh nói gì?

 Người ta đang xem xét các lựa chọn để quyết định sẽ bầu ai làm nhà lãnh đạo.

 Kinh Thánh nói gì?

Nhà lãnh đạo là con người có giới hạn

 Kinh Thánh cho biết giới hạn của tất cả các nhà lãnh đạo là con người.

  •   “Chớ đặt tin cậy nơi hàng quan lại hay nơi người phàm, vốn chẳng cứu ai. Hơi thở tắt đi, người trở về đất; vào chính ngày đó, tư tưởng biến tan”.—Thi thiên 146:3, 4.

 Ngay cả những nhà lãnh đạo có khả năng nhất cuối cùng cũng qua đời. Hơn nữa, họ cũng không thể đảm bảo rằng những người kế nhiệm họ sẽ tiếp tục công việc tốt mà họ đã thực hiện.—Truyền đạo 2:18, 19.

 Thật thế, Kinh Thánh cho biết con người không bao giờ có thể tự cai trị.

  •   “Người bước đi chẳng hề có quyền dẫn đưa bước mình”.—Giê-rê-mi 10:23.

 Vậy ai có thể làm nhà lãnh đạo lý tưởng thời nay?

Nhà lãnh đạo do Đức Chúa Trời bổ nhiệm

 Kinh Thánh cho biết Đức Chúa Trời đã bổ nhiệm một nhà lãnh đạo có khả năng và đáng tin cậy nhất là Chúa Giê-su Ki-tô (Thi thiên 2:6). Chúa Giê-su là Vua của Nước Đức Chúa Trời, một chính phủ cai trị từ trời.—Ma-thi-ơ 6:10.

 Bạn sẽ chọn sự cai trị của Chúa Giê-su không? Kinh Thánh nêu bật tầm quan trọng của lựa chọn ấy:

  •   “Hãy tôn kính người con [Chúa Giê-su Ki-tô], kẻo Đức Chúa Trời phẫn nộ và các người phải bị diệt trừ khỏi đường, vì cơn giận của ngài phừng lên nhanh chóng. Hạnh phúc cho mọi người náu thân nơi ngài”.—Thi thiên 2:12.

 Giờ là lúc bạn cần đưa ra quyết định. Lời tiên tri trong Kinh Thánh cho thấy Chúa Giê-su bắt đầu cai trị vào năm 1914 và Nước Đức Chúa Trời sẽ sớm thay thế mọi chính phủ của con người.—Đa-ni-ên 2:44.

 Để biết thêm về cách bạn có thể ủng hộ sự cai trị của Chúa Giê-su, xin đọc bài “Hãy chọn Nước Trời ngay bây giờ!”.