Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh có còn hợp thời không?

Tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh có còn hợp thời không?

 Nhiều người ngày nay, trong đó cũng có những người tự nhận là tín đồ đạo Đấng Ki-tô, cảm thấy tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh về tình dục và hôn nhân đã lỗi thời. Với thời gian, một số tôn giáo đã thay đổi những điều họ dạy về điều đúng và sai. Tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh có còn hợp thời không? Có. Bài này sẽ cho thấy điều đó.

Loài người cần sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời về điều đúng và sai

 Loài người được tạo ra để tìm kiếm sự hướng dẫn của Đấng Tạo Hóa. Kinh Thánh cho biết: “Người bước đi chẳng hề có quyền dẫn đưa bước mình” (Giê-rê-mi 10:23). Mặc dù Đức Giê-hô-va a đã tạo ra chúng ta với khả năng đưa ra quyết định, nhưng ngài không cho mình quyền tự định đoạt về điều đúng và sai. Vì thế, ngài muốn chúng ta nương cậy nơi ngài.​—Châm ngôn 3:5.

 Chúng ta tìm thấy sự hướng dẫn về đạo đức của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh. Hãy xem xét hai lý do cho thấy những tiêu chuẩn hướng dẫn này rất có giá trị.

  •   Đức Chúa Trời đã tạo ra chúng ta (Thi thiên 100:3). Là Đấng Tạo Hóa, Giê-hô-va Đức Chúa Trời biết rõ những điều chúng ta cần để có hạnh phúc và khỏe mạnh về thể chất, tinh thần và cảm xúc. Ngài cũng biết hậu quả là gì nếu chúng ta lờ đi sự hướng dẫn về đạo đức của ngài (Ga-la-ti 6:7). Hơn thế nữa, Đức Giê-hô-va muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Vì lý do đó, Kinh Thánh miêu tả Đức Chúa Trời là “đấng dạy dỗ con hầu con được ích, đấng hướng dẫn con trên đường phải đi”.​—Ê-sai 48:17.

  •   Các ước muốn có thể đánh lừa chúng ta. Nhiều người cảm thấy họ có thể tự quyết định về điều đúng và sai và họ làm thế bằng cách chiều theo các ham muốn trong lòng. Tuy nhiên, Kinh Thánh cho biết: “Lòng là gian trá hơn hết và thật khó lường. Ai có thể biết được lòng?” (Giê-rê-mi 17:9). Nếu lòng mình không nghe theo sự hướng dẫn khôn ngoan của Đức Chúa Trời thì sẽ khiến chúng ta có những hành động mà sau này mình sẽ phải hối tiếc.​—Châm ngôn 28:26; Truyền đạo 10:2.

Những nhà lãnh đạo tôn giáo có nên lờ đi những gì Kinh Thánh nói về điều đúng và sai không?

 Không! Kinh Thánh chứa đựng sự thật về Đức Chúa Trời và cách ngài muốn chúng ta giữ hạnh kiểm tốt (1 Cô-rinh-tô 6:9-11; Ga-la-ti 5:19-23). Ngài mong muốn mọi người biết những sự thật này (1 Ti-mô-thê 2:3, 4). Vì thế, những người giảng dạy thuộc đạo Đấng Ki-tô phải dạy đúng theo Lời Đức Chúa Trời.​—Tít 1:7-9.

 Nhiều người không muốn lắng nghe tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh nên họ tìm đến những thầy dạy đạo “để nghe những lời êm tai” (2 Ti-mô-thê 4:3). Tuy nhiên, Kinh Thánh đưa ra lời cảnh báo mạnh mẽ sau: “Khốn cho những kẻ bảo xấu là tốt, bảo tốt là xấu” (Ê-sai 5:20). Chắc chắn Đức Chúa Trời sẽ bắt những nhà lãnh đạo tôn giáo phải chịu trách nhiệm vì họ đã không dạy chính xác tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời về điều đúng và sai.

Phải chăng tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh ủng hộ sự thành kiến?

 Không. Những ai muốn làm hài lòng Đức Chúa Trời sẽ làm theo gương mẫu và sự dạy dỗ của Chúa Giê-su Ki-tô. Ngài dạy các môn đồ đừng nên xét đoán người khác, thay vì thế hãy thể hiện tình yêu thương và lòng tôn trọng đối với mọi người.​—Ma-thi-ơ 5:43, 44; 7:1.

 Chúa Giê-su dạy các môn đồ làm theo tiêu chuẩn đạo đức của Đức Chúa Trời trong đời sống của mình. Tuy nhiên, ngài cũng dạy các môn đồ chấp nhận sự thật rằng người khác có thể lựa chọn sống theo tiêu chuẩn riêng (Ma-thi-ơ 10:14). Chúa Giê-su không cho phép các môn đồ dùng chính trị hay bất cứ điều gì để ép buộc người khác làm theo quan điểm của Đức Chúa Trời.​—Giăng 17:14, 16; 18:36.

Sống theo tiêu chuẩn đạo đức của Kinh Thánh mang lại lợi ích nào?

 Những ai cố gắng sống theo tiêu chuẩn của Đức Chúa Trời sẽ nhận được lợi ích ngay bây giờ và trong tương lai (Thi thiên 19:8, 11). Những lợi ích này bao gồm:

a Giê-hô-va là danh của Đức Chúa Trời được tiết lộ trong Kinh Thánh.​—Thi thiên 83:18.