Đi đến nội dung

Đi đến mục lục

Một bản chép tay cổ xưa ủng hộ danh của Đức Chúa Trời

Một bản chép tay cổ xưa ủng hộ danh của Đức Chúa Trời

Các chuyên gia cho thấy một bản chép tay cổ ủng hộ việc khôi phục danh Giê-hô-va vào đúng vị trí trong phần Kinh Thánh tiếng Hy Lạp.