Xa-cha-ri 6:1-15

  • Khải tượng 8: Bốn cỗ xe (1-8)

  • Chồi sẽ làm vua và thầy tế lễ (9-15)

6  Bấy giờ, tôi lại nhìn lên và thấy bốn cỗ xe tiến ra từ giữa hai ngọn núi, hai ngọn núi đó bằng đồng.  Xe thứ nhất thắng các ngựa màu đỏ, xe thứ nhì các ngựa màu đen,+  xe thứ ba các ngựa màu trắng, xe thứ tư các ngựa có đốm và vằn.+  Tôi hỏi thiên sứ đang nói với tôi: “Thưa chúa, những thứ đó là gì?”.  Thiên sứ đáp: “Đó là bốn thần linh+ của các tầng trời đi ra, sau khi đã trình diện Chúa của cả trái đất.+  Cỗ xe thắng các ngựa màu đen tiến đến miền bắc;+ các ngựa màu trắng tiến đến miền bên kia biển; các ngựa có đốm tiến đến miền nam.  Các ngựa có vằn nóng lòng cất vó để đi trên đất”. Vị ấy bèn phán: “Đi đi! Hãy đi trên đất!”. Vậy, chúng cất vó đi trên đất.  Rồi vị ấy gọi tôi và nói: “Kìa, những ngựa đi miền bắc đã làm tinh thần của Đức Giê-hô-va dịu lại ở miền bắc rồi”.  Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi rằng: 10  “Hãy thu những thứ mà Hiên-đai, Tô-bi-gia và Giê-đa-gia đã nhận từ dân ở chốn lưu đày và mang về. Đến đúng ngày, con phải tới nhà Giô-si-a con trai Xô-phô-ni để gặp những người ấy, là những người về từ Ba-by-lôn. 11  Con phải lấy bạc vàng làm một vương miện* và đội lên đầu Giô-suê+ con trai Giê-hô-xa-đác, thầy tế lễ thượng phẩm. 12  Rồi hãy nói với người: ‘Đức Giê-hô-va vạn quân phán thế này: “Đây là người có danh là Chồi.+ Người sẽ đâm ra từ chỗ mình và xây đền thờ Đức Giê-hô-va.+ 13  Chính người sẽ xây đền thờ Đức Giê-hô-va và nhận được sự uy nghi. Người sẽ ngự ngai cai trị và ngự ngai làm thầy tế lễ,+ giữa cả hai* có sự hài hòa. 14  Còn vương miện* sẽ ở trong đền thờ Đức Giê-hô-va để kỷ niệm những gì Hê-lem, Tô-bi-gia, Giê-đa-gia+ và Hên con trai Xô-phô-ni đã làm. 15  Những người ở phương xa sẽ đến và tham gia xây dựng đền thờ Đức Giê-hô-va”. Rồi anh em sẽ phải biết rằng Đức Giê-hô-va vạn quân đã sai tôi đến với anh em. Sẽ xảy ra như thế, nếu anh em lắng nghe tiếng của Giê-hô-va Đức Chúa Trời anh em’”.

Chú thích

Hay “vương miện lộng lẫy”.
Tức là chức nhà cai trị và chức thầy tế lễ.
Hay “vương miện lộng lẫy”.